มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

   222

    
         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดกิจกรรมงานสถาปนาก่อตั้งวิทยาเขตแพร่ ครบรอบ 26 ปี ณ หอประชุมกลาง โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ศาสนากับความท้าท้ายภายใต้ AEC” โดยมีวิทยากรเป็นนักวิชาการมุสลิมด้านศาสนาอิสลาม ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หนึ่งท่าน และวิทยากรพุทธศาสนา ท่านพระครู ดร. พิพิทสุตาธร   วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็นองค์ให้ความรู้
   
        โดยมีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ในการขับเคลื่อนขององค์กรศาสนา ภายใต้การขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียน เออีซี  ที่กำลังก้าวเข้ามาในปี 2558 นี้  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กร จำเป็นจะต้องเร่งรับมือ และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะองค์กรศาสนา ซึ่งมีภาระหน้าที่ ทึ่จะต้องประสานกับองค์กรต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการอยู่ร่วมกัน ในเรื่องของความแตกต่าง ในเรื่องของ ชาติพันธ์ วิถีปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องศาสนา
   
         พร้อมกันนั้นก่อนจบการสัมมนา มีการพูดคุยในสถานการณ์การเมือง ในปัจจุบัน  โดยเห็นพร้องกันว่า องค์กรศาสนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สติ ข้อคิด แก่ ทุก ๆ กลุ่มด้วยความรัก ความจริงใจ ไม่ยึดติด หรือเลือกข้างใด ข้างหนึ่ง หาทางออกที่ดีในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อความสันติสุขของสังคมต่อไป
   
   222
   
   225
   
   222
   
   555
   
   222
   
   222
   
   222
   
   222
   
    ข่าวโดย มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
   www.muslimchiangmai.net

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ