วัดตะล่อมมีหนังสือให้พระต่างชาติออกจากวัดภายใน 15 วัน หวั่นเป็นเหตุถูกส่งกลับประเทศ

วัดตะล่อมมีหนังสือให้พระต่างชาติออกจากวัดภายใน 15 วัน หวั่นเป็นเหตุถูกส่งกลับประเทศ

31 ธ.ค. 2564 – ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ กทม. มีการออกเอกสารคำสั่งเจ้าอาวาสวัดตะล่อม ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 เรื่องให้พระภิกษุชาวต่างชาติออกจากอาราม ภายใน 15 วัน เนื่องจากมีความประพฤติปฏิบัติและอาจาระไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่วัดและคณะสังฆไทย โดยมีพระเสนีย์ ธมฺมโชโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะล่อม เป็นผู้ดำเนินการ และมีคณะสงฆ์เป็นผู้ร่วมงาน อย่างไรก็ตามยังคงมีการตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เป็นสาเหตุของการออกหนังสือดังกล่าวว่ามาจากกรณีใด

รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีวัดตะล่อมมีพระชาวต่างชาติอยู่ใต้สังกัดเป็นจำนวนมาก โดยมาจากหลายประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา ที่มาเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรองรับนโยบายที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก

ปัจจุบัน พระต่างชาติที่สังกัดวัดตะล่อมมีประมาณ 150 รูป แต่อยู่อาศัยที่วัด 70-80 รูป เพื่อใช้สถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน ซึ่งส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ และมีพระไทยอยู่ประมาณ 40 รูป ส่วนใหญ่สูงอายุ

จากเอกสารที่ออกมา พระชาวต่างชาติได้แจ้งให้ทางสถานศึกษารับทราบ แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามพระชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการที่จะอยู่ที่วัดตะล่อมต่อ เนื่องจากมีความสะดวกต่อญาติโยมในการเข้ามาทำบุญมากกว่าที่หอพักในมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมด้วย

ส่วนสิ่งที่พระชาวต่างชาติกังวลใจ โดยเฉพาะพระชาวเมียนมาคือในขณะนี้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นที่ในประเทศ การมีเอกสารให้พระต่างชาติออกจากวัด อาจจะเป็นเหตุให้ต้องถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งจะทำให้ได้รับภัยอันตรายถึงชีวิตได้

สำหรับการดำเนินการต่อไป กลุ่มพระชาวต่างชาติ เตรียมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงเจ้าคณะกรุงเทพ มหานิกาย โดยขอให้ช่วยกำหนดแนวทาง ระเบียบในการอยู่อาศัยภายในวัด เพื่อให้พระชาวต่างชาติสามารถอยู่ต่อได้ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ขยายระยะเวลาไปอย่างน้อย 1 ปี เพราะการให้ออกจากวัดไปโดยไม่สามารถหาวัดสังกัดได้อาจกระทบต่อวีซ่าที่อาจถูกยกเลิก และถูกส่งกลับได้

ทั้งนี้ พระชาวต่างชาติได้เริ่มเข้ามาอยู่ในวัดประมาณปี พ.ศ. 2552 จาการที่เจ้าอาวาสซึ่งเคยไปศึกษาต่อที่อินเดียพบความยากลำบากในการหาที่พักที่เหมาะสมให้กับพระขณะที่กำลังศึกษา เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้รับพระต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยและให้เข้ามาอยู่อาศัยภายในวัด

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ