OKMD ร่วมสถาบันรามจิตติหนุนเขาทองสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

OKMD ร่วมสถาบันรามจิตติหนุนเขาทองสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

OKMD ร่วมสถาบันรามจิตติหนุนเขาทองสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักการพัฒนาสมองทุกช่วงวัย

กระบวนการเรียนรู้คือเครื่องมือสำคัญของสังคมที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างตรงจุด ชุมชนเขาทองเป็นชุมชนเล็กๆในอ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ที่โจทย์การสร้างชุมชนเป็นประเด็นสำคัญที่ชุมชนต่างเห็นความสำคัญที่การเริ่มต้นการพัฒนาคน

OKMD เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์บนฐานสมองร่วมมือสนับสนุนสถาบันรามจิตติในการใช้กระบวนพัฒนาชุมชนด้วยการเรียนรู้ ตั้งแต่การใช้เครื่องมือชุมชนร่วมกันตั้งโจทย์และวางแผนการทำงานรวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์การพัฒนาของแต่ละช่วงวัย

กระบวนการต่อไปยังต้องให้เครื่องมือการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ของเด็กในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ