“แลต๊ะ แลใต้” ออนไลน์ รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ มอง “ใต้” ด้วยมุมใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลง

“แลต๊ะ แลใต้” ออนไลน์ รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ มอง “ใต้” ด้วยมุมใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลง

 “แลต๊ะ แลใต้” ออนไลน์

 รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่  มอง “ใต้” ด้วยมุมใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลง

 

 สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ในภาคใต้  ที่สนใจผลิตสื่อหลากหลาย Plattform  มาร่วมผลิตสื่อออนไลน์ “แลต๊ะแลใต้”  และเรียนรู้การสื่อสารเนื้อหาและพัฒนาผ่านสื่อใหม่ไปพร้อมๆ กัน ผู้สนใจสามารถเสนอประเด็น  “แลต๊ะแลใต้” แง่มุมทางสังคมในภาคใต้ที่น่าสนใจของภาคใต้ พื้นที่ใดก็ได้ที่สอดคล้องกับแนวคิด “แลต๊ะแลใต้”  ผู้ผ่านการพิจารณาประเด็นและคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ร่วมฝึกอบรมและร่วมทีมผลิต “แลต๊ะแลใต้ออนไลน์”   ร่วมกับไทยพีบีเอส  ภายใต้แผนพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561

Concept แลต๊ะแลใต้ คืออะไร ?

แลต๊ะ-แลใต้” มีที่มาจากคำว่า “แล-ต๊ะ-ใต้” คำว่า “แล” ในภาษาถิ่นใต้สามารถให้ความหมายได้ 2 ลักษณะ คือหมายถึงการดูหรือการมอง และหมายถึงการดูแลเอาใจใส่

ขณะที่คำว่า “ต๊ะ” เป็นคำสร้อยท้ายคำหลักให้ความหมายคล้ายกับว่า “สิ” ดังนี้ “แลต๊ะ” จึงให้ความหมายในทำนองเดียวกันกับ “มองดูสิ” ซึ่งมีนัยสื่อความว่า ชวนให้มองชวนให้ดู หรือหันกลับมาทบทวน

ส่วนคำว่า “ใต้” หมายถึง ภูมิภาคทางใต้ของไทย เชื่อมโยงถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชุมชนโลก ทั้งยังสื่อถึงเรื่องราวที่อยู่ภายใต้สิ่งที่มองไม่เห็น

“แลต๊ะ-แลใต้”  คือการชวนให้มองชวนให้ดู หรือหันกลับมาทบทวนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างสรรค์มุมมองประเด็นสังคมภาคใต้ในมิติใหม่  เข้าใจง่าย มีพลัง เชื่อมโยงประเด็นในพื้นที่กับสถานการณ์และบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต มีไอเดียสร้างสรรค์ สนใจประเด็นสังคม เข้าใจสื่อออนไลน์ ไม่เกิน 2 คน
 2. มีทักษะพื้นฐานด้านเล่าเรื่อง ถ่ายภาพ เขียนบท และตัดต่อ
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อมูลที่สอดคล้องและสร้างสรรค์กับคอนเซปต์ “แลต๊ะแลใต้ออนไลน์” โดยเขียนเนื้อหามานำเสนอ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมาย (ประกอบการพิจารณา)
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีอุปกรณ์การผลิตรายการ กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง /คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่สามารถใช้งานได้มาตรฐาน
 5. ผู้เข้าร่วมอบรมยืนยันความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างครบถ้วนทั้งกระบวนการและสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์

2. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยแนบส่งตามอีเมลทั้งหมดนี้

laetalaetai@gmail.com โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2790-2624, 0-2790-2375,08-7674-0505,0843973751

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิต แลต๊ะแลใต้ออนไลน์ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน
 3. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามดุลพินิจของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะถือเป็นที่สิ้นสุด

ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ

 1. สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จะจัดกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากร และวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในหมวดที่กำหนดตามข้อบังคับของ ส.ส.ท.
 3. ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางของแลต๊ะแลใต้หรือ Thai PBS ตามสมควร

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตรายการ “แลต๊ะแลใต้ ออนไลน์” รุ่น 1 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1LurwhYhBPDelpplymwXa3ydBuo0Kds-n/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติงาน

วันที่ แผนการทำงาน
วันนี้ถึง15 ก.ย 2561  ประกาศรับสมัคร
18 ก.ย. 2561  ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม
21 ก.ย. 2561  ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม
19-20 ต.ค 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการแลต๊ะแลใต้ออนไลน์ ครั้งที่1
21 ต.ค. – 12 พ.ย 2561  Production: พัฒนาโครงเรื่อง / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ส่งงานงานดราฟต์ที่ 1
13 พ.ย 2561  ส่งผลงานการอบรมชิ้นสมบูรณ์

 

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ